ප්‍රධාන දොර තැබිය යුත්තේ නිවසේ කාගේ කේන්දරයට අනුවද?