විභාගය කොපිකර අසු වුවහොත් වැඩවරදියි -Mahajana Dinaya