පාසල තුල නරකට දරුවාට නායකත්වය ලබාදීමේ ඇති භයානයක කම