අර්ජුන, රූකාන්ත ගුණතිලක ගැන කියපු දේ – Sulan Kurullo