චිත්‍රපටය හැර කිසිම මාධ්‍යක් ජාත්‍යන්තරයට ගිහින් නෑ – Now Showing