මෙි ආණ්ඩුව ආවොත් මට අගමැති.තානාපති.වෙන්න පුලුවන්- Niyamarthaya EP. 133