ආතර් සී ක්ලාක් පර්යේෂණ ආයතනයට ගිය ගමනක් – Jeevithayata Idadenna – 2019.07.19