මානසික ආතතිය ගැස්ට්‍රයිටිස් ඇතිවීමට හේතු වේ – Sirasa TV