දනිත් ශ්‍රී ජනප්‍රියකම ගැන කියූ සීරියස් උත්තරේ – Y Cafe