ගැස්ට්‍රයිටිස් රෝගයේ ප්‍රභේද සහ ගැස්ට්‍රයිටිස් හැදෙන්නේ ඇයි ?