කොළඹ ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට ගිය ගමනක් – Jeevithayata Idadenna -2019.07.12