උඩරට, පහතරට, ඉන්දියන් මනාලියන්ගේ රූ සිරි – Subasiri