ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයා වේදිකාවෙන් ගොඩාක් ඈත් වෙලාද? – Now Showing