ලුණු දෙහි හදන්නේ මෙහෙමයි – Hadana Hati | Liyathambara