පිත්තල කර්මාන්තය ගැන Jeevithayata Idadenna – 2019.06.28