කඳ සුරිඳු ආශීර්වාදය ඔබට ලැබෙන අඩිවේල් පෙරහැර මහෝත්සවය !