ඉස්සර කාලේ කෑම රස කරපු මිරිස් ගුලියක් හදන හැටි – Hadana Hati | Liyathambara