අධිකරණයට පුලුවන්ද රටේ නායකයා තෝරන්න – Niyamarthaya episode 130