ලංකාවේ ධාවනය තත්වයේ පවතින එකම Austin Sheerline Royal Limousine (1949) මෝටර් රථය – Auto Vision