පුරාණය අරන් අදට එන ‘ රොහාන් ද සිල්වා ‘

පුරාණය අරන් අදට එන ‘ රොහාන් ද සිල්වා ‘
සිරස සුපර් ස්ටාර් සීසන් 7 කිරුළ හිමි ‘ පියත් රාජපක්‍ෂ ‘ සමගින්

සුළං කුරුල්ලෝ | මේ ඉරිදා උදෑසන 11ට