විභාගයට යන දුවා පුතා පැයක් ව්‍යායාම කරන්න – chandana gunawardhana