කෙටි ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්න විභාගය සමත් – chandana gunawardhana