මතකය නැතිකරන ජංගම දුරකථතනය – chandana gunawardhana