ලෝකයේ තියෙන මතක තබාගන්නා ලේසිම ක්‍රමය – chandana gunawardhana