කොච්චිකඩේ ශුද්ධ වූ ශාන්ත අන්තෝනි මුනිඳුන්ගේ 185 වැනි වාර්ෂික මංගල්‍යය