සිරස ටී.වී. 21 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් පිරිනැමූ නවීනතම බෙන්ස් මෝටර් රථයේ ජයග්‍රාහිකාව

සිරස ටී.වී. 21 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් පිරිනැමූ
නවීනතම බෙන්ස් මෝටර් රථයේ ජයග්‍රාහිකාව

සන්ධ්‍යා කුමාරි