පාලූ අහසක් පුරා

පාලූ අහසක් පුරා ලියූ සොදුරු පෙම් කල්පනවක වගතුග කියන්නට

ගිත රචක නිදුක් මදුශික
සංගීතඥ ජයසිරි අමරසේකර සමඟ

තුන්පත් රෑන | සෙනසුරාදා උදෑසන 10