කුරිරු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදුවී මාසයයි – Jeevithayata Idadenna – 2019.10.21