සුළං කුරුල්ලෝ බැති සිතින් පියාඹන්න සූදානම් ! ළහිරු, සනුක, මිහිඳු, ඉෂාක්