බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම වෙනුවෙන් ඉෂාක් බෙග් කියපු සම්පූර්ණ කතාව මෙන්න