ජීවිතේ තේරුම?

ජීවිතේ තේරුම?
සිරස ලක්ෂපති – දරුවොත් එක්ක පියාඹන්න
සෙනසුරාදා – ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට