ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී පිතිකරුවෙකු දැවී යා හැකි ක්‍රම ? – Sirasa Lakshapathi