තරුණ ගැහැණු ළමයෙක් වගේ හැසිරෙන්න කියලා එයා මට බල කරනවා Liyathambara