අධ්‍යාපනයෙන් ජය ලැබීමට ජීවිතයෙන් පරාජය වු දරුවෙක් Liyathambara