ශ්‍රී ලංකා පොලිස් අශ්වාරෝහක කොට්ඨාසය ගැන Jeevithayata Idadenna – 2019.03.15