නිදහසේ ගෙවූ තනිකඩ ජීවිතය සාපයක් වූ ගැහැණිය – Liyathambara