වාහනයක් ලියාපදිංචි කරගන්නා ආකාරය (2) – Jeevithayata Idadenna – Mahajana Dinaya – 2019.02.27