වාහනයක් ලියාපදිංචි කරගන්නා ආකාරය – Jeevithayata Idadenna – Mahajana Dinaya – 2019.02.20