නිදහස් ආර පැරෂුට් පිමිකරු Jeevithayata Idadenna – 2019.02.11