උනන්දුව කැපවීම සහ අධිෂ්ඨානය තුලින් ඉලක්ක සපුරා ගැනීම – Sirasa Sathpiyuma