ලංකාවේ ඡන්ද දිනන්නේ පාවෙන ඡන්ද වලින් – Sirasa Lakshapathi

ලංකාවේ ඡන්ද දිනන්නේ පාවෙන ඡන්ද වලින්
සිරස ලක්ෂපති – දරුවොත් එක්ක පියාඹන්න
සෙනසුරාදා – ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට