ජීවිතයේ එකම කතාවක් එකම වතාවක් යලිත් කියන්නට ඔබ මා හමුවෙන තුන්පත් රෑන