ඔබ මා හමුවෙන තුන්පත් රෑන

ජීවිතයේ එකම කතාවක් එකම වතාවක් යලිත් කියන්නට
ඔබ මා හමුවෙන තුන්පත් රෑන
සෙනසුරාදා උදෑසන 10ට