කාලත්‍රයේ ගායකයා

කාලත්‍රයේ ගායකයා ” අතුල අධිකාරී ” සමඟින්
POP, HIP-HOP ,RAP එක්ක ” රන්දීර් විතාන ”

සුළං කුරුල්ලෝ මේ ඉරිදා උදෑසන 11ට