සිරසානමාමි දුරුතු පෝදා කැළණිය රජමහා විහාරයේ සිට සජීවීව