ජීවිතයට ඉඩදෙන්න සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා උදෑසන 06.45 ට