නුතන තරුණ සංගීත කලාවේ ළබැදී හඬ

නුතන තරුණ සංගීත කලාවේ ළබැදී හඬ ” ළහිරු පෙරේරා ” සමඟින්
හාස්‍ය හා සංගීතයෙන් ප්‍රේක්‍ෂක හදවත් දිනු ” අනුෂ්ක උදාන ”

සුළං කුරුල්ලෝ | ඉරිදා උදෑසන 11 SulanKurullo