නිහඬ පද පෙළකින් උපන් මියුරු ගී ගොන්නක සොඳුරු මතකය

නිහඬ පද පෙළකින් උපන් මියුරු ගී ගොන්නක සොඳුරු මතකය
ධර්මරත්න පෙරේරා | විජය බණ්ඩාර වැලිතුඩුව | නිමල් ජයකොඩි සමඟින්
තුන්පත් රෑන | සෙනසුරාදා උදෑසන 11 ThunpathRena