ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ලංකාවේ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන්

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ලංකාවේ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන්

සිරස ලක්ෂපති – දරුවොත් එක්ක පියාඹන්න
සෙනසුරාදා – ඉරිදා රාත්‍රී 7.30 ට Sirasa Lakshapathi