2018 වසරේ වැඩිම ආදායම් ලැබූ බොලිවුඩ් චිත්‍රපට මෙන්න